Strelecký Klub Dvorianky

Občianske združenie

Stanovy streleckého klubu

február 1st, 2012

STANOVY STRELECKÉHO KLUBU

(občianske združenie)

Článok 1.

Názov a sídlo

 

1. Názov : STRELECKÝ KLUB  DVORIANKY (ďalej len „Klub“)

2. Sídlo :    Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky

Článok 2.

Právna forma a postavenie Klubu

Klub je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s týmto zákonom vyvíja svoju činnosť.

Článok 3.

Ciele a úlohy Klubu

 1. Základným cieľom klubu je združovať občanov , ktorým športová streľba (ďalej „ŠS“) umožňuje rozvoj fyzických a duševných schopností pri dodržiavaní zásad tolerancie a etiky. Hlavným cieľom klubu je rozvoj telesnej kultúry, technickej zručnosti a bezpečného zaobchádzania so zbraňou a vytvorenie optimálnych podmienok pre aktivity svojich členov.
 2.  Klub je právnickou osobou . Pre naplnenie svojho hlavného cieľa využíva všetky dostupné prostriedky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Medzi základné úlohy klubu patrí :

a)     zastupovanie záujmov členov Klubu v združeniach a zväzoch športovej praktickej streľby (ďalej len „ŠPS“) doma i vo svete,

b)     starostlivosť o rozvoj ŠS v celej šírke najmä so zreteľom na podporu športu detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých,

c)      vykonávanie teoretickej a praktickej činnosti zameranej na výučbu ŠS,

d)     organizovanie streleckých súťaží v rámci svojej pôsobnosti

e)     spopularizovanie činnosti klubu na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov podľa možností klubu

Článok 4.

Orgány klubu

Orgánmi klubu sú :

v Zhromaždenie členov klubu

v Rada klubu

Článok 5.

Zhromaždenie členov klubu

 1.  Najvyšším orgánom Klubu je Zhromaždenie členov klubu. Do jeho pôsobnosti patrí najmä :
 • rozhodovanie o zmene stanov Klubu
 • voľba a odvolanie členov Rady klubu
 • schválenie plánu činnosti klubu a koncepcie ďalšieho rozvoja klubu
 • schválenie plánu hospodárenia klubu a kontrola nakladania s prostriedkami klubu za príslušný kalendárny rok
 • rozhodovanie o rozpustení Kubu na základe návrhu Rady klubu
 • rozhodovanie o ďalších otázkach v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 1. Zhromaždenie členov klubu sa koná najmenej jeden krát ročne. Zhromaždenie členov klubu zvoláva Rada klubu.
 2. Ak o konanie Zhromaždenia členov klubu požiada jedna tretina členov Klubu, je Rada klubu povinná zvolať zhromaždenie členov klubu najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti o jeho zvolanie.
 3. Zhromaždenie členov klubu rozhoduje vo forme uznesení. Zhromaždenie členov klubu je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu. Na platnosť uznesenia Zhromaždenia členov klubu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Klubu.

Článok 6.

Rada klubu

 1. Najvyšším výkonným orgánom klubu je Rada klubu.
 2. Rada klubu má najmenej piatich členov, ktorých volí a odvoláva zhromaždenie členov klubu.
 3. Rada klubu volí a odvoláva z členov Rady klubu jeho predsedu a podpredsedu.
 4. Predseda Rady klubu najmä organizuje a riadi činnosť Rady klubu, pokiaľ nie sú zákonom alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti Zhromaždenia členov klubu, zvoláva a vedie zasadnutia Rady klubu podľa potreby, najmenej dva krát do roka. Predseda Rady klubu zastupuje Klub navonok. Je oprávnený konať v mene Klubu vo všetkých veciach a zastupuje Klub voči tretím osobám, pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej správy. Podpisovať v mene Klubu je oprávnený predseda klubu samostatne.
 5. Funkčné obdobie členov Rady klubu je dva roky.
 6. Členovia rady klubu môžu byť odvolaní aj pred ukončením ich funkčného obdobia. V takomto prípade sa končí výkon funkcie člena Rady klubu dňom jeho odvolania Zhromaždením členov klubu.
 7. Člen Rady klubu sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením, doručeným Zhromaždeniu členov klubu a Rade klubu, alebo ústnym vyhlásením na Zhromaždení členov klubu. Výkon jeho funkcie končí dňom, kedy jeho vzdanie sa funkcie bolo alebo malo byť prerokované Zhromaždením členov klubu. Zhromaždenie členov klubu je povinné prerokovať jeho vzdanie sa funkcie na najbližšom zasadnutí po doručení oznámenia.
 8. Rada klubu je povinná riadiť sa rozhodnutiami Zhromaždenia členov klubu a vykonávať ich.
 9. Do právomoci Rady klubu patrí najmä :
 • voľba a odvolávanie z členov Rady klubu predsedu a podpredsedu Rady klubu a ostatných funkcionárov Rady klubu
 • organizačne , technicky a obsahovo zabezpečovať činnosť klubu
 • viesť evidenciu členov klubu
 • zvolávať a viesť zasadnutia Zhromaždení členov klubu
 • na základe žiadosti jednej tretiny členov klubu zvolať Zhromaždenie členov klubu najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti o jeho zvolanie
 • rozhodovať o registrácii čakateľov na prijatie za člena klubu
 • rozhodovať o prijatí členov klubu
 • podávať Zhromaždeniu členov klubu návrhy na zmenu a doplnenie stanov a v prípade schválenia tieto zmeny oznamovať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
 • každoročne predkladať Zhromaždeniu členov klubu na schválenie plán činnosti klubu a koncepciu ďalšieho rozvoja klubu
 • rozhoduje o nakladaní s prostriedkami klubu
 • každoročne predkladať Zhromaždeniu členov klubu na schválenie plán hospodárenia s prostriedkami klubu
 1.  Rada klubu je uznášania schopná, ak je pri rozhodovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia Rady klubu je potrebná nadpolovičná väčšina  členov Rady klubu.
 2. Rada klubu rozhoduje vo forme uznesení. O každom zasadnutí Rady klubu musí byť spísaná zápisnica podpísaná prítomnými členmi Rady klubu.

Článok 7.

Členstvo v klube

 1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať na základe podanej písomnej žiadosti každá fyzická osoba, ktorá má slovenskú štátnu príslušnosť, ako aj cudzí štátny príslušník alebo osoby bez štátnej príslušnosti s platným povolením pobytu na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“), ktorá splní podmienky stanovené týmito stanovami, a to dňom rozhodnutia Rady klubu o jej prijatí v súlade s bodom 2.a 3. tohto článku stanov. Žiadosť musí obsahovať základné identifikačné údaje o žiadateľovi a informáciu či je držiteľom zbrojného preukazu s akým oprávnením.
 2. Žiadosť o prijatie za člena klubu je Rada klubu povinná zaregistrovať v deň jej doručenia.
 3. Žiadateľ sa stáva členom klubu na základe rozhodnutia Rady klubu o jeho prijatí, zaplatení členského príspevku za príslušný kalendárny rok a pristúpení k týmto stanovám.

Článok 8.

Práva a povinnosti členov klubu

Členovia klubu majú právo :

a)     Voliť a byť volený do orgánov Klubu za podmienky dosiahnutého veku 18 rokov

b)     Podávať návrhy a hlasovať o podaných návrhoch na Zhromaždení členov klubu

c)     Obracať sa na orgány Klubu s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami

d)     Byť informovaní o pláne činnosti klubu a koncepcii ďalšieho rozvoja klubu

e)     Byť informovaní o nakladaní s prostriedkami klubu a hospodárení klubu

f)      Kontrolovať plnenie rozhodnutí Zhromaždenia členov klubu

g)     Podieľať sa na činnosti klubu podľa svojich síl, možností a schopností

Členovia klubu sú povinní :

a)     Riadiť sa vo svojej činnosti Stanovami a rozhodnutiami Zhromaždenia členov klubu a Rady klubu

b)     Čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie

c)     Účelne a hospodárne nakladať s prostriedkami klubu

d)     Chrániť majetok klubu pred odcudzením , zničením , poškodením a zneužitím

e)     Každoročne v určenej lehote platiť členské príspevky

f)     Minimálne jedenkrát za 24 mesiacov sa zúčastniť streleckej súťaže organizovanej klubom.

g)      Podieľať sa na rozvoji a popularizácii klubu

Článok 9.

Zánik členstva v klube

 Členstvo v klube zaniká :

a)     Vystúpením člena klubu, a to dňom doručenia oznámenia o tejto skutočnosti Rade klubu

b)     Vylúčením, ak člen napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení člena klubu rozhoduje Rada klubu. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

c)     Úmrtím člena klubu

d)     Rozpustením klubu.

Článok 10.

Znak a členský preukaz

 1. Klub má svoj znak s príslušnou symbolikou.
 2. Dokladom preukazujúcim členstvo v klube je členský preukaz klubu.

Článok 11.

Hospodárenie klubu

 1. Klub hospodári s prostriedkami klubu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Príjmy klubu tvoria najmä :
 • členské príspevky členov,
 • dobrovoľné príspevky,
 • príspevky a dary sponzorov a ostatných fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,
 • dotácie príslušných orgánov v oblasti telovýchovy a športu,
 • príjmy zo športovej činnosti
 1. Za hospodárenie s prostriedkami klubu zodpovedá Rada klubu.

Článok 12.

Zánik klubu

 1. Klub zanikne dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s novým občianskym združením.
 2. Ak o jeho rozpustení rozhodne Zhromaždenie členov klubu nadpolovičnou väčšinou prítomných členov na základe návrhu Rady klubu.
 3. Na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o Združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 4. Hmotný a nehmotný majetok klub v prípade rozpustenia daruje občianske združenie Obecnému úradu Dvorianky.

Článok 13.

Záverečné ustanovenia

 1. O zmene a doplnení týchto stanov rozhoduje na základe návrhu Rady klubu Zhromaždenie členov klubu nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu.

 

Dvorianky, 15.5.2011